Wykonanie projektu:

1/ Business English – W maju 2015 roku uczestnicy projektu po zrealizowaniu 100 godzin zajęć przystąpili do egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę, która okazała się na bardzo wysokim poziomie, czego dowodem były pozytywnie zdane egzaminy.

2/ PRINCE2 Uczestnicy zrealizowali do końca 2014 roku 40 godzin zajęć, a w grudniu zdali pozytywnie zewnętrzne egzaminy zarówno na poziomie Foundation jak i Practitioner.

3/ Certyfikowane szkolenia HR – Do końca 2014 zrealizowano 48 godzin zajęć w ramach Certified Compensation and Benefits Professional. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który wszyscy zdali pozytywnie. Zajęcia z modułu Business Partner będą rozpoczęły się w lutym 2015. Rozległy program szkolenia trwający 112 godzin pozwolił uczestnikom zdobyć certyfikat zewnętrzny w maju 2015roku.

 

Szczecin, 18.12.2014r.

Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko Kierownika projektu

 w projekcie „Profesjonalny HR Biznes Partner”, realizowanego w ramach projektu PO KL 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie ,  Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Kierownik projektu zostanie zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej w wymiarze 80godzin miesięcznie w okresie od stycznia 2015 roku do 30.06.2015 roku.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • Przeprowadzenie i nadzór nad rekrutacją i zawieraniem umów z BO
 • Nadzór nad rekrutacją i zawieraniem umów podwykonawcami ,
 • Nadzór na realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,
 • Współpraca z WUP i organami kontrolującymi,
 • Nadzór nad stroną WWW,
 • Administrowanie biurem,
 • Monitoring bieżących działań,
 • Prowadzenie PEFS,
 • Nadzór nad sprawozdawczością,
 • Administrowanie szkoleniami (wynajem sal, organizacja, catering),
 • Koordynacja działań z BO(listy obecności ,ankiety ewaluacja),
 • Nadzór nad merytorycznym przebiegiem szkoleń,
 • Nadzór na treścią programów szkoleń i materiałów szkoleniowych,
 • Współpraca z trenerami prowadzącymi szkolenia,
 • Monitorowanie potrzeb szkoleniowych beneficjentów ostatecznych projektu,
 • Przygotowanie ankiet ewaluacyjnych oraz przeprowadzenie ewaluacji projektu,
 • Przygotowanie raportów ze szkoleń.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu funduszy unijnych;
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dokładność i sumienność

 

Kryteria wyboru:

 • cena – 50%,
 • kwalifikacje i doświadczenie – 50%.

 

CV wraz z ofertą cenową (z dopiskiem „ oczekiwane wynagrodzenie miesięczne netto …… „ ) prosimy składać do dnia 07.01.2015 roku do godz. 16:00 w siedzibie Biurze Doradztwa Personalnego Unikadr , przy ul. Kolumba 86-89, pokój 110 lub drogą mailową na adres: projekt@unikadr

 

Szczecin, 01.09.2014r.

Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego

OGŁASZA KONKURS

Na przeprowadzenie szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner    

 w projekcie „Profesjonalny HR Biznes Partner”, realizowanego w ramach projektu PO KL 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie ,  Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Osoba/firma odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia z PRINCE2 Foundation & Practitioner     będzie zobowiązania do zrealizowania łącznie 40 godzin zajęć  w okresie od października 2014 roku do grudnia 2014 roku w grupie czteroosobowej.

Osoba/ firma odpowiedzialna za  przeprowadzenie szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner     będzie zobowiązana m.in. za:

 • Przeprowadzenie 40 godzin zajęć PRINCE2 Foundation & Practitioner, których program będzie obejmował min. Strategie zarządzania projektami, kontrola i monitorowanie projektów, zarządzanie ryzykiem w biznesie, praktyczne zastosowanie metodyki PRINCE@ w projekcie w okresie od października do grudnia 2014
 • Przygotowanie uczestników szkoleń do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego
 • Przeprowadzenie ankiet i testów badających poziom wiedzy uczestników
 • Prowadzenie dziennika zajęć oraz każdorazowe dostarczenie na zajęcia uczestnikom list obecności ( dokumentacja przygotowana i przekazana realizatorowi przez Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe- osoby dedykowanej do prowadzenia szkoleń
 • minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/ zajęć z zakresu PRINCE2 (mile widziane doświadczenie w realizacji szkoleń lub kursów prowadzonych dla firm ) ;
 • mile widziane doświadczenie / współpraca przy realizacji szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dokładność i sumienność

Kryteria wyboru:

 • cena – 50%,
 • kwalifikacje i doświadczenie – 50%.

CV wraz z ofertą cenową (z dopiskiem „ stawka za godzinę zajęć :  …… „ ) prosimy składać do dnia 16.09.2014 roku do godz. 16:00 w siedzibie Biurze Doradztwa Personalnego Unikadr , przy ul. Kolumba 86-89, pokój 110 lub drogą mailową na adres: projekt@unikadr.pl

 

 

Szczecin, 01.09.2014r.

Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego

OGŁASZA KONKURS

Na przeprowadzenie szkolenia z zakresu HR

 w projekcie „Profesjonalny HR Biznes Partner”, realizowanego w ramach projektu PO KL 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie ,  Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Osoba/firma odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia z HR Business Partner oraz Compensation and benefits professional będzie zobowiązania do zrealizowania łącznie 160 godzin zajęć  w okresie od września 2014 roku do maja 2015 roku w grupie czteroosobowej.

Osoba/ firma odpowiedzialna za  przeprowadzenie szkolenia z z HR Business Partner oraz Compensation and benefits professional będzie zobowiązana m.in. za:

 • Przeprowadzenie 112 godzin zajęć HR Business Partner, których program będzie obejmował min. rozwiązywanie konfliktów, kluczowe narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim, efektywność osobista, kompetencje menadżerskie, coaching i mentoring , w okresie od lutego do maja 2015
 • Przeprowadzenie 48 godzin zajęć Compensation and benefits professional, których program będzie obejmował min. systemy wynagrodzeń opis stanowisk pracy, w okresie od września do października 2014
 • Przygotowanie uczestników szkoleń do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego
 • Przeprowadzenie ankiet i testów badających poziom wiedzy uczestników min. trzy razy (przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie zajęć oraz po ich zakończeniu)
 • Przygotowanie i dostarczenie do Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego raportu podsumowującego wzrost wiedzy uczestników szkoleń (na dokumentach opatrzonych logotypami dostarczonymi przez Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego raportu)
 • Prowadzenie dziennika zajęć oraz każdorazowe dostarczenie na zajęcia uczestnikom list obecności ( dokumentacja przygotowana i przekazana realizatorowi przez Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe- osoby dedykowanej do prowadzenia szkoleń
 • minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/ zajęć z zakresu HR ( mile widziane doświadczenie w realizacji szkoleń HR Business Partner lub Compensation and benefits professional / kursy lub szkolenia prowadzone dla firm ) ;
 • mile widziane doświadczenie / współpraca przy realizacji szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dokładność i sumienność

Kryteria wyboru:

 • cena – 50%,
 • kwalifikacje i doświadczenie – 50%.

CV wraz z ofertą cenową (z dopiskiem „ stawka za godzinę zajęć :  …… „ ) prosimy składać do dnia 16.09.2014 roku do godz. 16:00 w siedzibie Biurze Doradztwa Personalnego Unikadr , przy ul. Kolumba 86-89, pokój 110 lub drogą mailową na adres: projekt@unikadr.pl

 

Szczecin, 01.09.2014r.

Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego

OGŁASZA KONKURS

Na obsługę cateringową  szkoleń

 w projekcie „Profesjonalny HR Biznes Partner”, realizowanego w ramach projektu PO KL 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie ,  Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Firma odpowiedzialna za obsługę cateringową będzie odpowiedzialna za przygotowanie cateringu w okresie od września 2014 do maja 2015 w ramach szkoleń:

„HR Certified Compensation and benefits professional”- 70 posiłków  (luty-maj 2015)

„HR Business Partner”- 30 posiłków  (wrzesień- październik 2014)

„Zarządzanie projektami – PRINCE2 Foundation & Practitioner” – 25 posiłków  (listopad- grudzień 2014)

 

Usługa cateringowa powinna obejmować :

 • Kawę, herbatę min. 10 porcji na każdy dzień szkoleniowy
 • poczęstunek w postaci np. kruchych ciastek, paluszków, krakersów, itp.
 • ciepły posiłek dla każdego uczestnika, łącznie 125 posiłków ( wrzesień 10 posiłków , październik 20 posiłków , listopad 15 posiłków , grudzień 10 posiłków , luty 20 posiłków , marzec 20 posiłków, kwiecień 20 posiłków , maj 10 posiłków )
 • transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami dotyczącymi żywności i żywienia;
 • dostarczenia własnych naczyń, sztućców oraz wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi;
 • uprzątnięcie każdorazowo pomieszczenia po zakończeniu zajęć.

 

Kryteria wyboru:

 • cena – 100%,

 

 

Ofertę cenową (z dopiskiem „ cena za przygotowanie jednego posiłku  :  …… „ ) prosimy składać do dnia 16.09.2014 roku do godz. 16:00 w siedzibie Biurze Doradztwa Personalnego Unikadr , przy ul. Kolumba 86-89, pokój 110 lub drogą mailową na adres: projekt@unikadr.pl

 

Szczecin, 01.07.2014r.

Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego

OGŁASZA KONKURS

Na przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego Business English

 w projekcie „Profesjonalny HR Biznes Partner”, realizowanego w ramach projektu PO KL 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie ,  Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Osoba, bądź firma odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego Business English będzie zobowiązania do zrealizowania 100 godzin zajęć  w okresie od lipca 2014 roku do maja 2015 roku w grupie czteroosobowej.

Osoba bądź firma odpowiedzialna za  przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego Business English będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • Przeprowadzenie 100 godzin zajęć języka angielskiego Business English, których program będzie obejmował min. wykorzystanie języka angielskiego w biznesie, negocjacjach, sprzedaży
 • Przygotowanie uczestników szkoleń do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego
 • Przeprowadzenie ankiet i testów badających poziom wiedzy uczestników min. trzy razy (przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie zajęć oraz po ich zakończeniu)
 • Przygotowanie i dostarczenie do Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego raportu podsumowującego wzrost wiedzy uczestników szkoleń (na dokumentach opatrzonych logotypami dostarczonymi przez Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego raportu)
 • Prowadzenie dziennika zajęć oraz każdorazowe dostarczenie na zajęcia uczestnikom list obecności ( dokumentacja przygotowana i przekazana realizatorowi przez Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego)

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/ zajęć z języka angielskiego ( mile widziane doświadczenie na poziomie Business English/ kursy lub szkolenia prowadzone dla firm ) ;
 • mile widziane doświadczenie / współpraca przy realizacji szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dokładność i sumienność

 

Kryteria wyboru:

 • cena – 50%,
 • kwalifikacje i doświadczenie – 50%.

 

CV wraz z ofertą cenową (z dopiskiem „ stawka za godzinę zajęć :  …… „ ) prosimy składać do dnia 18.07.2014 roku do godz. 16:00 w siedzibie Biurze Doradztwa Personalnego Unikadr , przy ul. Kolumba 86-89, pokój 110 lub drogą mailową na adres: biuro@unikadr.pl

Szczecin, 15.05.2014r.

Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko Specjalistę ds. rozliczeń projektu

 w projekcie „Profesjonalny HR Biznes Partner”, realizowanego w ramach projektu PO KL 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie ,  Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Specjalista ds. rozliczeń projektu zostanie zatrudniony na  umowę cywilno-prawną w wymiarze 80godzin w miesiącu  w okresie od 01.06.2014 roku do 30.06.2015 roku.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • Obsługa finansowa projektu,
 • Kontrola sprawozdań,
 • Kontrola faktur,
 • Przygotowanie wniosków o płatność,
 • Prognozy i monitorowanie wydatków.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu funduszy unijnych;
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dokładność i sumienność

 

Kryteria wyboru:

 • cena – 50%,
 • kwalifikacje i doświadczenie – 50%.

 

CV wraz z ofertą cenową (z dopiskiem „ oczekiwane wynagrodzenie miesięczne netto …… „ ) prosimy składać do dnia 29.05.2014 roku do godz. 16:00 w siedzibie Biurze Doradztwa Personalnego Unikadr , przy ul. Kolumba 86-89, pokój 110 lub drogą mailową na adres: biuro@unikadr.pl

 


Szczecin, 15.05.2014r.

Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko Kierownika projektu

 w projekcie „Profesjonalny HR Biznes Partner”, realizowanego w ramach projektu PO KL 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie ,  Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Kierownik projektu zostanie zatrudniony na  ½ etatu na podstawie umowy o pracę w okresie od 01.06.2014 roku do 30.06.2015 roku.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • Przeprowadzenie i nadzór nad rekrutacją i zawieraniem umów z BO
 • Nadzór nad rekrutacją i zawieraniem umów podwykonawcami ,
 • Nadzór na realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,
 • Współpraca z WUP i organami kontrolującymi,
 • Nadzór nad stroną WWW,
 • Administrowanie biurem,
 • Monitoring bieżących działań,
 • Prowadzenie PEFS,
 • Nadzór nad sprawozdawczością,
 • Administrowanie szkoleniami (wynajem sal, organizacja, catering),
 • Koordynacja działań z BO(listy obecności ,ankiety ewaluacja),
 • Nadzór nad merytorycznym przebiegiem szkoleń,
 • Nadzór na treścią programów szkoleń i materiałów szkoleniowych,
 • Współpraca z trenerami prowadzącymi szkolenia,
 • Monitorowanie potrzeb szkoleniowych beneficjentów ostatecznych projektu,
 • Przygotowanie ankiet ewaluacyjnych oraz przeprowadzenie ewaluacji projektu,
 • Przygotowanie raportów ze szkoleń.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu funduszy unijnych;
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dokładność i sumienność

 

Kryteria wyboru:

 • cena – 50%,
 • kwalifikacje i doświadczenie – 50%.

 

CV wraz z ofertą cenową (z dopiskiem „ oczekiwane wynagrodzenie miesięczne netto …… „ ) prosimy składać do dnia 29.05.2014 roku do godz. 16:00 w siedzibie Biurze Doradztwa Personalnego Unikadr , przy ul. Kolumba 86-89, pokój 110 lub drogą mailową na adres: biuro@unikadr.pl